FINANȚARE

Proiectul „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,  Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”. Cod proiect POSDRU/159/1.5/S/137832.

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului este creşterea implicării în activitatea de cercetare în domeniile socio-economice şi umaniste pentru 120 doctoranzi şi 40 cercetători postdoctorat din regiunile NV, NE, Centru şi Bucureşti – Ilfov în contextul îmbunătăţirii programelor de cercetare doctorală şi postdoctorală. De asemenea, proiectul își propune dezvoltarea unor structuri de colaborare naţională şi transnaţională între universităţi, centre de cercetare şi companii în vederea asigurării calităţii cercetării şi dezvoltării carierei pentru grupul ţintă doctoranzi şi cercetători postdoctorat.

LOCALIZARE

Proiectul se implementează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 la nivelul regiunilor Nord-Vest, Nord-Est, Centru și București-Ilfov.

ARGUMENT

Majoritatea absolvenților de studii doctorale nu continuă activitatea de cercetare într-un cadru formalizat, ci sunt integrați în activități didactice sau economice. Experiența anterioară a partenerilor implicați în implementare a demonstrat că pentru a stimula performanțele în cercetare pe fundalul creșterii capacității instituționale și a extinderii cooperării internaționale sunt necesare programe postdoctorale coerente și personalizate. De asemenea, s-a remarcat capacitatea redusa a doctoranzilor de a-și face conexiuni în comunitatea științifică internaționalizată. Rețeaua Minerva, dezvoltată în proiect, va permite noi cooperări internaționale cu scopul de a întări capacitatea de publicare a doctoranzilor.

REZULTATE ANTICIPATE

  • 120 burse doctorale
  • 40 burse postdoctorale
  • Modulul de pregătire tematică Managementul Cercetării livrat pentru 160 de doctoranzi și cercetători
  • 200 lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în baze de date internaționale
  • 200 lucrări prezentate la conferințe de interes științific
  • 50 titluri de doctor
  • 2 şcoli de vară (cercetări de teren)
  • 10 vizite de studiu/vizite de experienţă la viitorii colaboratori transnaţionali si 10 seminarii de lucru
  • Reţeaua de cooperare internațională Minerva și  Charta Minerva cu minim 20 semnatari

PARTENERIAT

Academia Romana Filiala Cluj-Napoca (Beneficiar)

Beneficiarul proiectului, Academia Română Filiala Cluj-Napoca, include în structura sa institute și departamente de cercetare (științe socio-umaniste și istorie, arheologie și istoria artei, cercetare și editare), structurate pe mai mult de 10 sectoare de activitate. Cercetările acoperă un evantai tematic larg, de la istorie la psihologie și științe economice și juridice la edițiile de documente. În urma procedurii de evaluare structurile din componența acestei instituții au obținut punctajele cele mai mari din domeniul științelor socio-umane, dovadă a recunoașterii și performațelor științifice atinse de către cercetătorii instituției, atât la nivelul temelor clasice de cercetare, cât și la nivelul proiectelor de cercetare interdisciplinară, națională și internațională.

Academia Romana Filiala Iași (Partener 1)

Având o experiență de peste 5 decenii și continuând tradiția cercetărilor istorice ieșene din perioada interbelică, Academia Romana Filiala Iașireunește în prezent în 4 departamente peste 30 de cercetători și 2 colective de cercetare interdisciplinară cu 20 de cercetători. Activitatea generală a Partenerului 1 vizează sporirea capacității acestuia de a deveni un actor de prim rang în dezvoltarea Regiunii de Nord-Est, în contextul unei societăți bazate pe cunoaștere, prin dezvoltarea și specializarea capitalului uman și a bazei materiale, atragerea de fonduri pentru stimularea resursei umane și dezvoltarea infrastructurii de cercetare.

Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Romane (Partener 2)

Bazat pe ampla și prestigioasa tradiție interbelică a institutului de istorie universală, Institutul de Istorie Nicolae Iorga reunește în cadrul a 4 departamente de cercetare peste 40 de cercetători care, prin preocupările lor, compun o vastă bază interdisciplinară (de studiul mentalităților Vechiului Regim și analiza imaginii românilor la editarea de documente și studiul Mării Negre ca spațiu de civilizație și cultură comună) care a permis clasarea institutului  pe primul loc între institutele socio-umane în urma procedurii de evaluare realizate de autoritatea națională pentru cercetare științifică in anul 2008.

Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române (Partener 3)

Format din 8 sectoare, centre și compartimente de cercetare, restaurare și conservare (incluzând Muzeul Național de Antichități), Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române reunește aproape 60 de cercetători specializați pe întreaga arie geografică și istorică a Europei de Sud Est începând cu zorii culturii umane și până la perioada de înflorire a Evului Mediu. În conformitate cu profilul interdisciplinar, tematica institutului cuprinde în egală măsură analiza culturii materiale și studiul relațiilor sociale în lipsa izvoarelor scrise.

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu (Partener 4)

Prestigiul câştigat de Universitatea Lucian Blaga în domeniul învățământului universitar și doctoral se datorează excelenței în domeniu, a calității și competitivității programelor și prestației universitare. În cei 15 ani de când funcționează centrul de doctorat, au fost acordate 300 titluri de doctor în cele 14 specializări de doctorat: filologie, istorie, teologie, drept, inginerie industrială, inginerie mecanică, știința și ingineria materialelor, știinţa calculatoarelor, economie, management, finanțe, cibernetică și statistică economică și medicină.


parteneri

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României